gdpr_web_m

Přímý marketing a souhlasy dle GDPR

S pojmem přímý marketing pracuje jak Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále také jako „GDPR„), tak návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady o […]

gdpr_web_mm

GDPR díl třetí

Nařízení GDPR nás dostihne brzy. Každý z nás má právo být neustále informován o tom, že naše údaje jsou zpracovávány, kým a jak jsou zpracovávány. Restaurace řeší, jak  poučit zákazníka, který volá se žádostí o rezervaci o tom, jak  jej v okamžiku získání jeho jména a telefonu pro účely rezervace poučit v souladu s GDPR. Tento […]

kolaudace

Kolaudování staveb po 1. lednu 2018

Novela stavebního zákona, která nabude účinnosti dne 01.01.2018 přináší významné změny v oblasti kolaudace staveb. Dosud byla právní úprava pro zahájení užívání stavby zakotvena v ustanoveních § 119 až 122 stavebního zákona a rozlišovala případy, kdy (a) stavebník oznámí stavebnímu úřadu svůj záměr započít s užíváním stavby, a (b) vydání kolaudačního souhlasu před započetím s užíváním staveb, jejichž […]

gdpr_web2

GDPR díl druhý

Jelikož díl první končil pesimistickým sdělením o výši možné správní pokuty, rozhodl jsme se v díle druhém svého seriálu o GDPR ulehčit všem zaměstnavatelům a napsat něco o drobných podnikatelích poskytujících zákazníkům služby spojené s rozvozem zboží či služeb. A abych i zde poukázal na možná rizika, povím Vám krátký příběh o paní Květinkové. Je však čtenáře […]

gdpr_web0

GDPR díl první

Dne 25. května 2018 nabude účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/79, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen jako „GDPR“ GDPR zavádí zcela nový institut pověřence pro ochranu osobních údajů pro […]

white-male-1871394__340

Vázanost smluvní pokuty na ukončení smlouvy

Rozsudkem Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. 6. 2017, sp.zn. 23 Cdo 3894/2017, byla zpřísněna možnost vázat vznik smluvní pokuty na okamžik ukončení smlouvy. Již dříve byla judikaturou Nejvyššího soudu ČR odmítnuta možnost vázat vznik smluvní pokuty na výkon práva, jako např. na právo odstoupit od smlouvy. V projednávaném případě však šel Nejvyšší soud ČR ještě […]

22382367_866251023548767_4938107243332885377_o

Neoprávněné podnikání při zhotovování stavby

S ohledem na rozsudek Nejvyššího správního soudu, č.j. 9 As 48/2014–28, ze dne 5. 2. 2015, je postaveno na jisto, že pokud zhotovitel nemá potřebná živnostenská oprávnění ke všem činnostem, které jsou pro zhotovení stavby potřeba, ač se smlouvou zavázal ke zhotovení celé stavby, případně nemá-li živnost Provádění staveb, jejich změn a odstraňování, pak jde […]

22289958_865129246994278_6798277763739437831_o

Rodinný dům anebo chata na ohlášku

Velká novela stavebního zákona účinná od 1. ledna 2018 přinese dílčí změny i v povolování staveb pro bydlení a objektů individuální rekreace. Dosud byl mírnější režim – ohlášení – možný pouze u rodinných domů a chat, jejichž zastavěná plocha nepřesahovala 150 m2. Stavby pro bydlení a individuální rekreaci, jejichž celková zastavěná plocha byla větší (typicky […]

21551825_851883991652137_7352871477036604909_o

Kontrola kotlů a nedotknutelnost obydlí

Ústavní soud se zabýval návrhem skupiny poslanců na zrušení části zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, který umožňuje veřejné moci zásah do nedotknutelnosti obydlí fyzické osoby za účelem kontroly spalovacího stacionárního zdroje (dále také jako „kotel“) a případné uložení sankce za neumožnění přístupu. Ústavní soud v dané věci porovnával ústavně […]

Vystoupení Michala Petra na semináři České compliance asociace

Dne 16. 6. 2017 se uskutečnil druhý seminář České compliance asociace zaměřený na soutěžní právo, tentokrát specificky na důsledky porušení soutěžního práva. Michal Petr se zúčastnil tohoto semináře jako člen diskuzního panelu. Problematice compliance, tedy předcházení porušení soutěžního práva, je v poslední době věnována čím dál větší pozornost, neboť důsledky jeho porušení jsou mimořádně závažné, […]