Přejít k hlavní navigaci »


Náš tým

JUDr. Michal Filouš

Michal Filouš vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kterou absolvoval v roce 2002 a od té doby se plně věnuje advokacii. Titul doktora práv v oblasti pracovního práva získal v roce 2008 a svou vlastní advokátní kancelář založil v roce 2008. Věnuje se zejména právu správnímu, stavebnímu a obchodnímu. V omezené míře plynoucí z jeho zaměření poskytuje právní služby ve vybraných oblastech práva občanského a taktéž práva trestního se zaměřením na dotace, hospodářskou soutěž a veřejné zakázky. Ve své praxi může uplatnit zkušenosti zejména z oblastí poskytování dotací z veřejných rozpočtů, řízení u Soudního dvora Evropské unie a ostatních zejména specifických oblastí správního práva. V rámci své dosavadní praxe taktéž realizoval mnoha akvizičních operací obchodních společností.

V současné době jeho advokátní kancelář poskytuje právní poradenství mnoha subjektům ze soukromého sektoru, obchodním společnostem, ale i několika veřejným institucím a obcím.


JUDr. Michal Petr, Ph. D.

Michal Petr je odborným asistentem na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se právem Evropské unie se zaměřením na ekonomické aspekty evropské integrace, zejména o právo hospodářské soutěže, státní podporu, veřejné zakázky a regulaci síťových odvětví. Zkušenosti v těchto oblastech získal především díky svému působení na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde byl zaměstnán od roku 2003 jako ředitel Legislativně právního odboru a od roku 2010 jako místopředseda Úřadu. V těchto pozicích zodpovídal za implementaci unijních norem mimo jiné v oblasti hospodářské soutěže a veřejných zakázek do českého práva. Je autorem řady publikací na téma soutěžního práva a vybraných otázek správního trestání, členem redakční rady časopisu Antitrust a časopisu Public Governance, Administration and Finance Law Review, národním korespondentem časopisu European Networks Law and Regulation Quarterly, spoluautorem komentáře k zákonu o ochraně hospodářské soutěže a zákonu o veřejných zakázkách a koncesích a členem vědecké rady Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.
V advokátní kanceláři působí jako odborný konzultant.


JUDr. Martin Dostál

Martin Dostál působí v advokátní kanceláři od roku 2014, v níž se při své každodenní činnosti specializuje zejména na oblast občanského práva a práva obchodních korporací, kdy klientům poskytuje v těchto oborech komplexní právní poradenství a pomoc při řešení jejich problémů. Zcela samostatně se věnuje ústavněprávním principům, což se zejména projevuje v jeho přínosu u ústavních stížností. Martin Dostál studoval na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kterou absolvoval v roce 2013 a titul doktora práv v oblasti práva ústavního získal tamtéž v roce 2015. Před nástupem do advokátní kanceláře pracoval více než rok jako korporátní právník v jedné z největších stavebních společností v České republice. Hovoří anglicky.


Mgr. Tomáš Petr

Zaměřuje se především na občanské, obchodní, pracovní a správní právo. Pomůže Vám při vytváření složitých smluvních dokumentů. Velká část jeho agendy spočívá v zastupování klientů před českými soudy, a to jak v civilních věcech, tak i při obhajobě v trestních věcech.


Mgr. Martin Jansa

Martin Jansa nastoupil v advokátní kanceláři JUDr. Michala Filouše jako koncipient po ukončení studia na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kterou absolvoval v roce 2015. Věnuje se zejména občanskému právu a správnímu právu.


Pavla Behrová

Pavla Behrová je asistentkou a zajišťuje administrativní záležitosti naší advokátní kanceláře. Jestliže si chcete sjednat schůzku, obracejte se na ni.


  • Úvodní strana
  • Aktuality
  • Náš tým
  • Informace
  • Kontakt