JUDr. Michal Filouš - Advokátní kancelář JUDr. Michal Filouš

JUDr. Michal Filouš

Michal Filouš vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, kterou absolvoval v roce 2002, a od té doby se plně věnuje advokacii. Titul doktora práv v oblasti pracovního práva získal v roce 2008 a ve stejném roce založil svou vlastní advokátní kancelář.

Věnuje se zejména právu správnímu, stavebnímu, obchodnímu a ochraně osobních údajů. Vzhledem ke své specializaci poskytuje právní služby ve vybraných oblastech práva občanského a taktéž práva trestního se zaměřením na dotace, hospodářskou soutěž a veřejné zakázky. Ve své praxi může uplatnit zkušenosti zejména z oblastí poskytování dotací z veřejných rozpočtů a z ostatních zejména specifických oblastí správního práva. V rámci své dosavadní praxe taktéž realizoval mnoho akvizičních operací obchodních společností.

V současné době jeho advokátní kancelář poskytuje právní poradenství mnoha subjektům ze soukromého sektoru, obchodním společnostem i několika veřejným institucím a obcím.