Správní právo a veřejné zakázky

Správní právo a veřejné zakázky

Zajišťujeme právní služby a poradenství jak orgánům veřejné správy, tak soukromým podnikatelským i nepodnikatelským subjektům. Zaměřujeme se na zastupování ve správních řízeních, včetně následného soudního přezkumu, jakož i na případné uplatňování náhrady škody a dalších nároků vzniklých nezákonným postupem veřejné moci. Vedle stavebního řízení se specializujeme na oblast zadávání veřejných zakázek a koncesí, kde nabízíme poradenství jak zadavatelům, tak uchazečům. Podnikatelským subjektům poskytujeme rovněž expertní poradenství v oblasti soutěžního práva, včetně posouzení souladu smluv se soutěžním právem, zastupování v řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a uplatňování náhrady škody způsobené porušením soutěžního práva.

  • zastupování klientů ve správních řízeních a řízeních před správními soudy, včetně důsledného využívání řádných i mimořádných opravných prostředků, žalob proti rozhodnutí správního orgánu, jakož i kasačních stížností k Nejvyššímu správnímu soudu a ústavních stížností
  • právní poradenství v oblasti stavebního práva, živnostenského práva, práva životního prostředí, telekomunikačního práva a v dalších odvětvích správního práva
  • uplatnění náhrady škody vzniklé nezákonným rozhodnutím správního orgánu nebo nesprávným úředním postupem, včetně případného uplatnění takto vzniklého nároku soudní cestou
  • konzultace při přípravě zadávací, kvalifikační a smluvní dokumentace
  • právní podpora při samotné realizaci již uzavřených smluv
  • zpracování stanovisek v oblasti veřejných podpor a zakázek
  • právní poradenství ohledně dodržování pravidel týkajících se přípustnosti veřejné podpory
  • zastupování klientů v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
  • posouzení souladu smluv se soutěžním právem, zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, příprava podkladů a zastupování v průběhu řízení o povolení spojení, uplatňování náhrady škody způsobené porušením soutěžního práva
  • posouzení zákonnosti opatření obecné povahy a jejich soudní přezkum
Přejít nahoru