Mgr. Bc. Nela Markusíková

Advokátka

Mgr. Bc. Nela Markusíková

Nela Markusíková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Studium ukončila v roce 2017. V naší advokátní kanceláři působila již během svého studia, následně jako advokátní koncipientka a od absolvování advokátních zkoušek v roce 2022 jako advokátka.

Věnuje se zejména právu stavebnímu, správnímu, odvodům za porušení rozpočtové kázně, právu nemovitostí a občanskému právu.

Zvládá i ty nejsložitější smlouvy o převodu nemovitých věcí se zřízením věcných břemen, zástav a jiných omezení.

Ve stavebním právu Vás provede řízením bez ohledu na složitost stavebního záměru, počet účastníků a dotčených orgánů a navrhne přiléhavé řešení, včetně obrany ve správním soudnictví.

V oblasti územního plánování nastuduje územně plánovací dokumentaci a připraví veškeré potřebné právní podklady, mimo jiné podrobné připomínky či námitky k návrhu územního plánu nebo naopak jejich vypořádání.

Zastupuje objednatele v jejich sporech se zhotoviteli a uplatňuje v občanskoprávních řízeních jejich právní nároky, mimo jiné za špatně provedené stavební práce.

Přejít nahoru