Pracovní právo

Pracovní právo

Pro zaměstnavatele i zaměstnance zajišťujeme kompletní pracovněprávní agendu od sepisu pracovních smluv a jiných pracovněprávních dokumentů, přes odměňování zaměstnanců, ochranu obchodního tajemství, pracovněprávní odpovědnost (náhrada škody), po zastupování klientů před správními orgány i soudy. Všechny uvedené služby poskytujeme s důrazem a ohledem na individuální potřeby každého klienta.

 • pracovní a manažerské smlouvy, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr
 • rozvazování pracovního poměru a odvolávání vedoucích zaměstnanců včetně hromadného propouštění
 • ukončování pracovního poměru a neplatné rozvázání pracovního poměru
 • ochrana proti konkurenčnímu jednání zaměstnanců, konkurenční doložky, ochrana know-how a obchodního tajemství
 • vnitřní pracovněprávní dokumenty a předpisy jako pracovní řády, instrukce a pokyny zaměstnancům v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci apod.
 • odborové organizace a kolektivní smlouvy
 • zastupování v pracovněprávních sporech
 • zastupování ve správních řízeních týkajících se zaměstnavatelů, např. před Státním úřadem inspekce práce, Úřadem práce ČR aj.
 • odpovědnost za škodu zaměstnavateli i zaměstnanci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
 • úprava pracovnělékařských služeb
 • odměňování zaměstnanců (mzda, plat, příplatky)
 • rovné zacházení a předcházení diskriminaci na pracovišti
 • změny pracovního poměru, home office, pracovní cesty, náhrady, pracovní doba (přestávky, práce přesčas, pracovní pohotovost), překážky v práci
 • v případě potřeby spolupracujeme s daňovým poradcem a jinými subjekty, proto dokážeme zajistit zcela komplexní servis
Přejít nahoru