Jsme advokátní kancelář zejména pro obchodní, občanské, správní, stavební a pracovní právo. Obchodním společnostem a podnikatelům poskytujeme ucelený právní servis bez nutnosti vlastního firemního právníka. Nabízíme řešení právních věcí, kterým věnujeme vysokou míru inovace a na něž hledíme s otevřenýma očima.

web_kancelar-1

AKFIPE advokátní kancelář s.r.o.

Jsme advokátní kancelář pro občanské a správní právo, pracovní právo a GDPR. Obchodním společnostem a podnikatelům poskytujeme ucelený právní servis bez nutnosti vlastního firemního právníka. Nabízíme řešení právních věcí, kterým věnujeme vysokou míru inovace a na něž hledíme s otevřenýma očima.

Specializovaná advokátní kancelář

Jsme advokátní kancelář pro občanské a správní právo, pracovní právo a GDPR. Obchodním společnostem a podnikatelům poskytujeme ucelený právní servis bez nutnosti vlastního firemního právníka. Nabízíme řešení právních věcí, kterým věnujeme vysokou míru inovace a na něž hledíme s otevřenýma očima.

Nadmíra právní regulace je v dnešní době na hranici přijatelnosti a s přemírou právní regulace je kvalita lidského žití čím dál méně komfortní. Již se patrně nikdy nevrátí klidné doby zákonů, které byly v povědomí lidí a lidé je dodržovali a chovali se nejen podle nich, ale řídili se i morálními pravidly. Stále více morálních principů se mění v tisíce slov různých právních předpisů. Právě proto nenabízíme řešení všech právních věcí, ale zejména jen těch, kterým věnujeme takovou míru inovace a na které koukáme s otevřenýma očima. Jen tak můžeme nabídnout dimenzi řešení problémů pro splnění Vašich cílů.

Přečtěte si naše nejnovější odborná pojednání nebo případové studie...

Peněžitá plnění související s nájmem bytu

Byť se může zdát, že stanovit jednoznačně v nájemní smlouvě základní práva a povinnosti smluvních stran nájemního vztahu již nemůže činit jakékoliv problémy, přesto dochází v praxi k situacím, kdy jsou smluvní strany, ať už pronajímatel či nájemce, překvapeny svými právy či povinnostmi z tohoto závazkového právního vztahu vyplývajícími. A to nikoliv v momentě uzavírání nájemní smlouvy, nýbrž až v momentě, kdy nájemní smlouva již byla uzavřena a mezi smluvními stranami nastane o vzájemná práva a povinnosti spor. V tomto článku bych se ráda zaměřila na práva a povinnosti stran nájemní smlouvy mající povahu peněžitých plnění.

Destrukce a demolice – posouzení okamžiku vzniku a zániku stavby

Nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění, nabyl účinnosti 1. ledna 2014, avšak doposud jsem nezaznamenal změnu přístupu správních orgánů či soudů k okamžiku vzniku a zániku stavby.  Bohužel nový občanský zákoník se nevypořádal s pojmem „stavba“. Je tak nezbytné se zamyslet nad tím, zda by výklad vzniku a zániku stavby měl být zachován ve stejném pojetí v souladu s ustálenou judikaturou předchozího občanského zákoníku.

Transparentnosti a konfliktní cíle soutěžního a zakázkového práva

Strategie směřující proti koluzivnímu jednání a proti korupci ve veřejném zadávání se musí vypořádat se zásadním rozporem: zatímco transparentnost tohoto procesu je pokládána za nepostradatelnou pro prevenci korupce, přehnaná a zbytečná transparentnost ve skutečnosti napomáhá vytváření a úspěšné implementaci bid rigging kartelů. Rozsah, v jakém je transparentnost žádoucím aspektem zadávacího procesu, proto záleží na konkrétních okolnostech, a může vyžadovat kompromis mezi strategiemi směřujícími k vyloučení koluzivního jednání a korupce (OECD, 2011).