Odborné články

Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě

Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě podle § 256 trestního zákoníku z pohledu trestního práva. Text vychází zejména z pravomocného rozsudku Okresního soudu Praha-východ č. j. 16 T 116/2020-2484 ze dne 10. května 2021, když odvolání státního zástupce proti tomuto rozsudku bylo Krajským soudem v Praze dne 2. 9. 2021 zamítnuto a bylo potvrzeno zproštění […]

Zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě Číst dál »

Zajištění majetku v trestním řízení

Problematika zajištění majetku obviněného, zejména věcí nemovitých, v trestním řízení z pohledu práva ústavního Trestní řád, a to konkrétně jeho ustanovení § 47 a násl. upravuje zajištění majetku obviněného z důvodu nároku na náhradu škody nebo bezdůvodného obohacení poškozeného, který mu mohl vzniknout v rámci trestní činnosti obviněného. O takovém zajištění rozhoduje na návrh státního zástupce nebo

Zajištění majetku v trestním řízení Číst dál »

Zajištění nemovitých věcí v trestním řízení

Peněžitá plnění související s nájmem bytu

Byť se může zdát, že stanovit jednoznačně v nájemní smlouvě základní práva a povinnosti smluvních stran nájemního vztahu již nemůže činit jakékoliv problémy, přesto dochází v praxi k situacím, kdy jsou smluvní strany, ať už pronajímatel či nájemce, překvapeny svými právy či povinnostmi z tohoto závazkového právního vztahu vyplývajícími. A to nikoliv v momentě uzavírání nájemní smlouvy, nýbrž

Peněžitá plnění související s nájmem bytu Číst dál »

Peněžitá plnění související s nájmem bytu

Destrukce a demolice – posouzení okamžiku vzniku a zániku stavby

Nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění, nabyl účinnosti 1. ledna 2014, avšak doposud jsem nezaznamenal změnu přístupu správních orgánů či soudů k okamžiku vzniku a zániku stavby.  Bohužel nový občanský zákoník se nevypořádal s pojmem „stavba“. Je tak nezbytné se zamyslet nad tím, zda by výklad vzniku a zániku stavby měl být zachován ve

Destrukce a demolice – posouzení okamžiku vzniku a zániku stavby Číst dál »

Transparentnosti a konfliktní cíle soutěžního a zakázkového práva

Strategie směřující proti koluzivnímu jednání a proti korupci ve veřejném zadávání se musí vypořádat se zásadním rozporem: zatímco transparentnost tohoto procesu je pokládána za nepostradatelnou pro prevenci korupce, přehnaná a zbytečná transparentnost ve skutečnosti napomáhá vytváření a úspěšné implementaci bid rigging kartelů. Rozsah, v jakém je transparentnost žádoucím aspektem zadávacího procesu, proto záleží na

Transparentnosti a konfliktní cíle soutěžního a zakázkového práva Číst dál »

Přejít nahoru