Mgr. Tomáš Petr

V roce 2014 absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Zaměřuje se především na občanské, obchodní, pracovní a správní právo. Specializuje se na rozsáhlé právní dokumenty, obchodní podmínky, pracovní řády i jiné interní předpisy, a tvorbu složitých smluv.

Doručování do datové schránky ze strany orgánů veřejné moci

Již od prvních dní po přijetí zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů (dále také jako „zákon o elektronických úkonech“), bylo nutné posoudit ustanovení § 17 odst. 4 tohoto zákona, týkající se fikce doručení dokumentu zaslaného adresátovi ze strany orgánů veřejné moci. Předmětné ustanovení uvádí následující: „Nepřihlásí-li se do datové schránky […]

Doručování do datové schránky ze strany orgánů veřejné moci Číst dál »

Jednorázový příspěvek na dítě do 18 let ve výši 5.000 Kč

Pokud jste rodiči, pak jste již určitě minimálně zaslechli, že naši zákonodárci v letošním roce přijali právní předpis, jehož předmětem je mimořádný příspěvek ve výši 5.000 Kč pro děti do 18 let. Cílem tohoto článku je seznámit Vás s příslušnými podmínkami pro přiznání příspěvku a dále nasměrování k podání žádosti. Nárok na příspěvek má každé

Jednorázový příspěvek na dítě do 18 let ve výši 5.000 Kč Číst dál »

Zajištění majetku v trestním řízení

Zajištění nemovitých věcí v trestním řízení

Problematika zajištění majetku obviněného, zejména věcí nemovitých, v trestním řízení z pohledu práva ústavního Trestní řád, a to konkrétně jeho ustanovení § 47 a násl. upravuje zajištění majetku obviněného z důvodu nároku na náhradu škody nebo bezdůvodného obohacení poškozeného, který mu mohl vzniknout v rámci trestní činnosti obviněného. O takovém zajištění rozhoduje na návrh státního zástupce nebo

Zajištění majetku v trestním řízení Číst dál »

Častá pochybení zaměstnavatelů II. – Pracovní doba

V této, již druhé, části seriálu o pochybeních zaměstnavatelů se zaměříme na jejich další častá pochybení, tentokráte na úseku pracovní doby. V ustanovení § 96 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, je, mimo jiné, uvedena povinnost zaměstnavatelů vést u jednotlivých zaměstnanců evidenci odpracovaných směn, a to s vyznačením začátku a konce

Častá pochybení zaměstnavatelů II. – Pracovní doba Číst dál »

Častá pochybení zaměstnavatelů – část první.

V této první části seriálu o pochybeních zaměstnavatelů se zaměříme na jejich častá pochybení v oblasti odměňování zaměstnanců. Předpokládám, že je obecně známo, že se v poslední době každoročně zvyšuje minimální mzda. Ta je nyní nařízením vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého prostředí a o výši příplatku ke mzdě

Častá pochybení zaměstnavatelů – část první. Číst dál »

Vázanost smluvní pokuty na ukončení smlouvy

Rozsudkem Nejvyššího soudu ČR ze dne 7. 6. 2017, sp.zn. 23 Cdo 3894/2017, byla zpřísněna možnost vázat vznik smluvní pokuty na okamžik ukončení smlouvy. Již dříve byla judikaturou Nejvyššího soudu ČR odmítnuta možnost vázat vznik smluvní pokuty na výkon práva, jako např. na právo odstoupit od smlouvy. V projednávaném případě však šel Nejvyšší soud

Vázanost smluvní pokuty na ukončení smlouvy Číst dál »

Neoprávněné podnikání při zhotovování stavby

S ohledem na rozsudek Nejvyššího správního soudu, č.j. 9 As 48/2014–28, ze dne 5. 2. 2015, je postaveno na jisto, že pokud zhotovitel nemá potřebná živnostenská oprávnění ke všem činnostem, které jsou pro zhotovení stavby potřeba, ač se smlouvou zavázal ke zhotovení celé stavby, případně nemá-li živnost Provádění staveb, jejich změn a odstraňování,

Neoprávněné podnikání při zhotovování stavby Číst dál »

Kontrola kotlů a nedotknutelnost obydlí

Ústavní soud se zabýval návrhem skupiny poslanců na zrušení části zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, který umožňuje veřejné moci zásah do nedotknutelnosti obydlí fyzické osoby za účelem kontroly spalovacího stacionárního zdroje (dále také jako „kotel“) a případné uložení sankce za neumožnění přístupu. Ústavní soud v dané věci porovnával

Kontrola kotlů a nedotknutelnost obydlí Číst dál »

Přejít nahoru