Kontrola kotlů a nedotknutelnost obydlí

Kontrola kotlů a nedotknutelnost obydlí

Ústavní soud se zabýval návrhem skupiny poslanců na zrušení části zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, který umožňuje veřejné moci zásah do nedotknutelnosti obydlí fyzické osoby za účelem kontroly spalovacího stacionárního zdroje (dále také jako „kotel“) a případné uložení sankce za neumožnění přístupu. Ústavní soud v dané věci porovnával ústavně zaručená základní práva stojící proti sobě, a to ochranu na nedotknutelnost obydlí podle čl. 12 Listiny základních práv a svobod (dále také jako „Listina“) a podle čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod (dále také jako „Úmluva“) na straně jedné a právo na příznivé životní prostředí podle čl. 35 Listiny a dále nezbytnost a přiměřenost zásahu do prvně jmenovaného práva z důvodu ochrany druhého.
Ústavní soud dospěl v daném případě, že část zákona je v souladu s Ústavními principy ČR a, že prošel testem proporcionality zejména, když je kontrola kotle až posledním instrumentem, kterému předchází upozornění na důvodné podezření porušování právních předpisů a poučení o možnosti kontroly v případě opakovaného důvodného podezření pro porušování právních předpisů.
Dle mého názoru dospěl Ústavní soud ke špatným závěrům, zejména v testu proporcionality, když jsou zde možné jiné instituty, které by mohly zajistit lepší účinek kontroly a zajistit tak lépe účel tohoto ustanovení a zároveň méně zasahovat do ústavně zaručeného práva fyzické osoby na nedotknutelnost obydlí. Takovýmto instrumentem by mohla být vzhledem k technickému pokroku přímá kontrola spalin vycházející z komínu za pomocí tzv. dronů, přičemž je obecně známo, že takovéto technické přístroje již existují a v podnikatelské sféře jsou již využívány. Na rozdíl od napadené úpravy takovouto kontrolou nedochází k tak velkému zásahu do práv kontrolovaného a dále je nepopiratelné, že takovýmto způsobem by bylo pro veřejnou moc snadnější zajistit důkazy o porušování právních předpisů kontrolované osoby, když u stávající právní úpravy je logické, že pachatel, po upozornění na možnost kontroly a dále po ohlášení data kontroly, může zakrýt veškeré důkazy o jeho přestupku.
Mgr. Tomáš Petr
Přejít nahoru