Stavební právo

Stavební právo

Věnujeme se poskytování právních služeb v nepříliš populární oblasti stavebního práva, a to jak ve věcech územního plánování, tak stavebního řádu. Připravujeme potřebné smluvní podklady, konzultujeme možná řešení a hledáme cesty pro realizaci stavebních záměrů svých klientů. Zastupujeme klienty v řízeních před stavebními úřady tam, kde je to potřebné, konzultujeme a zpovzdálí kontrolujeme procesní kroky správních orgánů tam, kde je to vhodné. Hledáme řešení patových situací a cesty k překonání překážek.

  • právní poradenství a konzultace možných řešení v otázkách územního plánování
  • příprava námitek a připomínek a konzultace ve věcech zpracování a schvalování územních plánů
  • námitky proti záměrům rozhodnutím ve stavebním řízení
  • obrana klientů proti zásahům do jejich práv regulacemi v územně plánovacích dokumentacích, soudní přezkum územních plánů a jiných opatření obecné povahy
  • konzultace ve věcech stanovisek, závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů
  • obrana proti nezákonným rozhodnutím, nesprávným úředním postupům a nečinnosti správních orgánů
  • příprava správních žalob proti rozhodnutí správního orgánu nebo jeho nečinnosti a zastupování před příslušnými soudy ve správním soudnictví
  • právní pomoc při povolování i vlastní realizaci stavby, právní pomoc ve věci dodatečného povolování staveb, odstranění nepovolených staveb a osvědčení existence stavby, k níž se nedochovala potřebná dokumentace
Přejít nahoru