Naše právní specializace

Nadmíra právní regulace je v dnešní době na hranici přijatelnosti a s přemírou právní regulace je kvalita lidského žití v mnoha ohledech čím dál méně komfortní. Již se patrně nikdy nevrátí klidné doby zákonů, které byly v povědomí, lidé je dodržovali a nejen se podle nich chovali, ale řídili se i morálními pravidly. Stále více morálních principů se mění v tisíce slov různých právních předpisů. Právě proto nenabízíme řešení všech právních věcí, ale zejména těch, kterým v rámci své specializace věnujeme vysokou míru inovace a na které hledíme s otevřenýma očima. Jen tak můžeme nabídnout optimální řešení problémů pro splnění Vašich cílů.

Právní servis – Podnikatelský a firemní balíček

 • všechny podnikatelské a firemní věci pod jednou střechou
 • kontrola dodržování zákoníku práce
 • objednávky, smlouvy, obchodní podmínky, zakázky
 • právník na telefonu, osobní přístup, rychlost

Podnikatelským subjektům zajišťujeme stálé právní poradenství. Spolupráce s advokátní kanceláří na každodenní či pravidelné bázi, preventivní revize smluv a jiných právních jednání předchází špatným obchodním krokům, zbytečným soudním sporům a sankcím.

Mnoho podnikatelů konzultuje právní problémy, až když vzniknou, a to často proto, že mají neúplnou představu o nákladnosti právních služeb, případně proto, že dojednání první schůzky u advokáta je spojeno s velkou časovou prodlevou. Náš podnikatelský balíček Vám zajistí maximální dostupnost právního servisu.

Jelikož poskytujeme právní poradenství mnoha velkým společnostem zaměstnávajícím stovky zaměstnanců, můžeme své praktické zkušenosti nabídnout i drobným podnikatelům. S podnikatelským balíčkem získáte odborné informace bez výrazných časových, organizačních a finančních nákladů.

Naše zkušenosti prokazují, že právě krátká konzultace s právníkem může pomoci předejít významným problémům a přispět k dobrým výsledkům podnikání.

Jako uživatel služby podnikatelského balíčku získáte možnost se spojit s právníkem advokátní kanceláře a konzultovat ihned svou záležitost. V jednodušších věcech obdržíte odpověď na svou otázku, u složitějších případů Vám bude předestřeno základní právní posouzení situace a navrženy možnosti dalšího postupu, včetně odhadu časové náročnosti a finančních nákladů.

Podnikatelský balíček může být zajímavou a cenově výhodnou alternativou k jednorázovým návštěvám advokáta.

Služby pro obchodní společnosti

 • pracovní smlouvy, pracovní řád, napomenutí zaměstnancům, výpovědi
 • smlouvy kupní, o dílo a službách, obchodní podmínky na míru
 • vymáhání pohledávek od předžalobní upomínky až do vymožení dlužné částky
 • smlouvy o výkonu funkce statutárních orgánů, valné hromady, AML
 • ochrana obchodního tajemství a know-how
 • ochrana před nekalosoutěžním jednáním
 • úzká spolupráce s notářskou kanceláří a z toho plynoucí benefity pro naše klienty
 • GDPR, smlouvy o zpracování osobních údajů

Pro své klienty z řad obchodních společností zajišťujeme kompletní právní servis zahrnující založení společnosti, její přeměnu, prodej části podniku, veškerou pracovně-právní agendu, záležitosti obchodního rejstříku, zákonné informační povinnosti, zastupování v obchodně-právních sporech i správních řízeních. Pro společnosti každoročně zajišťujeme i zákonné povinnosti, jako svolávání a realizace valných hromad, vytváření a zveřejňování povinných dokumentů a další. Právní služby poskytujeme mnoha obchodním společnostem z oblasti stavebnictví, dopravy, technologického a průmyslového vývoje, farmaceutického průmyslu, elektronických komunikací a průmyslové výroby.

Koupě domu, bytu a stavba vlastního bydlení

 • kontrola rezervační smlouvy
 • kontrola kupní smlouvy a smlouvy o úschově
 • kontrola smlouvy na koupi pozemku
 • kontrola smlouvy o dílo

Pořízení vlastního bydlení předchází mnoho právních kroků. Realitní kanceláře často tlačí na rychlý podpis rezervační smlouvy: „…na tuto „nemovitost“ máme spoustu dalších zájemců, jak to nepodepíšete, dnes, tak zítra už to nebude…“. Tyto věty klienti slýchávají bohužel velmi často. Za poměrně tučnou provizi pak dostanou „předvyrobenou“ smlouvu, která pomíjí, že provize zahrnuje i odměnu za právní servis sestávající zejména z přípravy smluvních dokumentů. Tyto smluvní dokumenty pak cílí na jednoduchý a rychlý převod vlastnictví a často nereflektují individuální požadavky, což může mít za následek nejen spory o to, co vše z vybavení bytu bylo převedeno společně s bytem, ale chybí ujednání o vadách bytu, což následně vyústí v požadavek na dodatečnou slevu z kupní ceny a zdlouhavé soudní spory.

Obdobně, zato však s mnohonásobně horšími následky je tomu u smluv o dílo na rodinný dům. Stavební společnosti předkládají zájemcům své smlouvy vytvořené lidmi právně neerudovanými, nebo naopak smlouvy ušité právníky na míru stavebním firmám. Takové smlouvy neposkytují ochranu zájemci pro případ porušení smluvních povinností na straně stavební firmy, nepředjímají možné následky zpoždění stavby, vad stavby, nebo zakotvují ustanovení o smluvních pokutách ve prospěch objednatelů, které však fakticky nejsou vymahatelné.

Kombinace smluv realitních kanceláří k převodu nemovitých věcí s úschovou finančních prostředků u spolupracujícího advokáta se smlouvami developerů a jiných zhotovitelů na stavbu rodinného domu pak může být pro klienta vražedná. Proto doporučujeme investovat čas a finance do revize smluvní dokumentace před jejím podpisem a vyhnout se tak, v lepším případě zbytečným a nákladným soudním sporům, v tom horším následkům, které napravit už nelze.

Právo nemovitostí

 • příprava smluvní dokumentace pro všechny druhy transakce s nemovitostmi, jako prodej, koupě, darování, pronájem
 • minimalizace rizik při převodech nemovitostí zajištěním advokátní úschovy příslušných listin a kupní ceny
 • zatížení nemovitostí, případně výmaz těchto zatížení a tvorba příslušné dokumentace, tj. zástavy (zejména u hypotečních úvěrů), věcná břemena a služebnosti
 • zastupování klientů před katastrálními úřady, stavebními úřady, orgány památkové péče a jinými orgány veřejné správy
 • analýza právního stavu nemovitých věcí a řešení nestandardních situací
 • právní poradenství při územních a stavebních řízeních včetně zajišťování příslušných stanovisek správních orgánů a příslušné dokumentace
 • právní pomoc týkající se územního plánování, zejména pomoc při změně územního plánu
 • vypořádání nemovitostí u podílových spoluvlastníků, dědiců či bývalých manželů

Kromě běžných převodů nemovitých věcí, jejich zatížení, vzniku staveb si v oblasti práva týkajících se nemovitých věcí dokážeme poradit i s nestandardními situacemi, které se běžně nevyskytují. Proto se na nás neváhejte obrátit s jakýmkoli problémem v dané oblasti.

Správní právo a veřejné zakázky

 • zastupování klientů ve správních řízeních a řízeních před správními soudy, včetně důsledného využívání řádných i mimořádných opravných prostředků, žalob proti rozhodnutí správního orgánu, jakož i kasačních stížností k Nejvyššímu správnímu soudu a ústavních stížností
 • právní poradenství v oblasti stavebního práva, živnostenského práva, práva životního prostředí, telekomunikačního práva a v dalších odvětvích správního práva
 • příprava dokumentů a podkladů pro stavební povolení, územní rozhodnutí a další správní rozhodnutí
 • uplatnění náhrady škody vzniklé nezákonným rozhodnutím správního orgánu nebo nesprávným úředním postupem, včetně případného uplatnění takto vzniklého nároku soudní cestou administrace všech druhů zadávacích a výběrových řízení
 • příprava veškeré potřebné zadávací, kvalifikační a smluvní dokumentace
 • zastupování zadavatele, příprava jeho rozhodnutí
 • odborné vedení a poradenství v průběhu zadávacích a koncesních řízení, návrhy rozhodnutí a podání
 • právní podpora při samotné realizaci již uzavřených smluv
 • zpracování stanovisek v oblasti veřejných podpor, zakázek nebo PPP projektů
 • právní poradenství ohledně dodržování pravidel týkajících se přípustnosti veřejné podpory
 • zastupování klientů v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
 • posouzení souladu smluv se soutěžním právem, zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, příprava podkladů a zastupování v průběhu řízení o povolení spojení, uplatňování náhrady škody způsobené porušením soutěžního práva
 • posouzení zákonnosti opatření obecné povahy a jejich soudní přezkum

Zajišťujeme právní služby a poradenství jak orgánům veřejné správy, tak soukromým podnikatelským i nepodnikatelským subjektům. Zaměřujeme se na zastupování ve správních řízeních, včetně následného soudního přezkumu, jakož i na případné uplatňování náhrady škody a dalších nároků vzniklých nezákonným postupem veřejné moci. Vedle stavebního řízení se specializujeme na oblast zadávání veřejných zakázek a koncesí, kde nabízíme komplexní služby a poradenství jak zadavatelům, tak uchazečům. Podnikatelským subjektům poskytujeme rovněž expertní poradenství v oblasti soutěžního práva, včetně posouzení souladu smluv se soutěžním právem, zastupování v řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení spojení a uplatňování náhrady škody způsobené porušením soutěžního práva.

Stavební právo

 • příprava správních žalob proti rozhodnutí správního orgánu nebo jeho nečinnosti a zastupování před příslušnými soudy ve správním soudnictví
 • právní pomoc při vlastní realizaci stavby
 • právní pomoc při schvalování územních plánů, soudní přezkum územních plánů a jiných opatření obecné povahy

Pracovní právo

 • pracovní a manažerské smlouvy, dohody mimo pracovní poměr
 • rozvazování pracovního poměru a odvolávání vedoucích zaměstnanců včetně hromadného propouštění
 • ochrana proti konkurenčnímu jednání zaměstnanců, konkurenční doložky, ochrana know-how a obchodního tajemství
 • interní pracovní dokumenty, jako pracovní řády, instrukce a pokyny zaměstnancům v oblastech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci apod.
 • zastupování v pracovněprávních sporech
 • zastupování ve správních řízeních týkajících se zaměstnavatelů, např. před Státním úřadem inspekce práce, Úřadem práce ČR aj.
 • odpovědnost za škodu zaměstnavateli i zaměstnanci, pracovní úrazy a nemoci z povolání
 • pracovnělékařské služby
 • odměňování zaměstnanců
 • rovné zacházení a předcházení diskriminaci na pracovišti

Pro zaměstnavatele i zaměstnance zajišťujeme kompletní pracovně-právní agendu od sepisu pracovních smluv a jiných pracovních dokumentů, přes odměňování zaměstnanců, ochranu obchodního tajemství, pracovně-právní odpovědnost po zastupování klientů před správními orgány i soudy. Všechny uvedené služby poskytujeme s důrazem a ohledem na individuální potřeby každého klienta.

Právní služby pro obce a příspěvkové organizace

Zejména menším obcím a příspěvkovým organizacím nabízíme zastřešující právní služby. Naše dlouholeté zkušenosti v této oblasti jsou cenné a pro samosprávu či vedení p. o. důležité. Vodné, stočné, vyhlášky, opatrovnictví, bezdomovci, jednání zastupitelstva, prodej a nákup obecního majetku...

Občanské právo

 • vymáhání pohledávek
 • soupis smluv, kontrola a připomínkování návrhu smluv
 • zastupování v občanskoprávních sporech před obecnými soudy a v rozhodčím řízení
 • zajištění a utvrzení smluvních vztahů (uznání závazku, smluvní pokuty, bankovní záruka, úroky z prodlení a jiné)
 • spolkové právo
 • vznik a ukončení spoluvlastnictví
 • směnky
 • náhrada škody a bezdůvodné obohacení
 • ochrana spotřebitele

Naše advokátní kancelář se dlouhodobě věnuje rozsáhlé oblasti občanského práva, přičemž ke každému případu přistupujeme diskrétně, věnujeme mu patřičnou pozornost a čas. Jelikož oblast občanského práva je velmi rozmanitá a rozsáhlá, jsou ve výčtu námi nabízených služeb pouze ty, kterými se zabýváme nejčastěji.

GDPR

 • poradenství v oblasti GDPR
 • zavádění GDPR
 • zpracování dokumentů podle GDPR
 • podpora pro pověřence osobních údajů
 • školení zaměstnanců
 • záznamy o činnostech zpracování
 • omezení souhlasu pro zpracování osobních údajů