Tlačítková novela

Tlačítková novela

Již 6. ledna 2023 vstoupil v účinnost zákon č. 374/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „zákon o ochraně spotřebitele“), a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „občanský zákoník“). Tato tzv. tlačítková novela dopadá na obchodní vztah mezi podnikatelem a spotřebitelem, přičemž hodně změn přináší především provozovatelům e-shopů, jejichž zákazníci jsou spotřebitelé.

Svůj hovorový název získala na základě poněkud bizarního požadavku na úpravu e-shopového objednávkového systému, kdy objednávací tlačítko musí být označeno tak, aby kupující bez pochyb seznal, že jeho „zmáčknutím“ se zavazuje zboží koupit a zaplatit, tedy dle novely je doporučeno označit tlačítko jako „objednávka zavazující k platbě“ či obdobným odpovídajícím způsobem. Pokud takto srozumitelně tlačítko označeno nebude, je smlouva neplatná. Prodávající navíc riskuje i pokutu. Prodávající musí v této souvislosti také rozlišovat, zda již samotným zmáčknutím tlačítka dochází k uzavření příslušné smlouvy, nebo zda je smlouva uzavřena až potvrzením objednávky ze strany prodávajícího. Tomu je potřeba přizpůsobit formulaci na tlačítku a zároveň toto správně upravit v rámci obchodních podmínek.

Níže pojednávám o vybraných změnách, které novela přináší, nicméně cílem tohoto článku není vyjmenovat veškeré změny.

Uzavřít smlouvu se spotřebitelem pouze telefonicky již není možné

Tato změna míří především na nekalé praktiky některých podnikatelů, dotkne se však, mimo jiné, i prodeje přes e-shop, pokud je prodávající zvyklý např. upřesnit obdrženou objednávku telefonicky. Je třeba mít na paměti, že telefonicky již nelze platně uzavřít ve vztahu ke spotřebiteli žádnou smlouvu. Prodávající je povinen bezprostředně po telefonické komunikaci zaslat spotřebiteli nabídku v textové podobě a spotřebitel bude touto vázán, jakmile nabídku písemně potvrdí.

Konec falešných slev

Prodejci nově musí slevu počítat z nejnižší ceny daného produktu za posledních 30 dní. Tuto původní částku musí u daného produktu uvést tak, aby bylo jasné, že toto byla nejnižší cena a že z ní je počítána sleva. Toto nové pravidlo ovšem neplatí pro rychle kazící se zboží, poskytování služeb, nehmotné produkty, stejně jako pro věrnostní akce, individualizované akce pro konkrétního zákazníka, na akce typu 2+1 zdarma apod.

Další novinky pro e-shopy

Nově musí provozovatele e-shopu nakládat s recenzemi (pokud tyto zveřejňuje) tak, že musí ověřit, zda recenzent dané zboží skutečně nakoupil. Podnikatel dále musí na e-shopu uvést, zda a jak recenze ověřuje.

Při nákupu na e-shopu musí mít spotřebitel ihned na počátku objednávky informaci o možnostech platby a doručení, stejně jako o vlastnostech produktu, celkové ceně a ceně dopravy. Prodávající musí rovněž spotřebiteli během nákupu sdělit email a telefon.

Nově platí, že zboží musí být doručeno do 30 dnů od objednávky, pokud nebyla uvedena jiná doba doručení.

Dále musí být přímo na e-shopu uvedeny informace o reklamacích, případné záruce, servisu a informace k odstoupení. Tyto informace musí podnikatel poskytnout v písemné podobě spotřebiteli i při prodeji mimo obchodní prostory podnikatele.

Prodávající na e-shopu nesmí automaticky nic přidávat do košíku, jako např. pojištění zásilky a spotřebitel musí být vyzván ke kontrole košíku.

Na základě přijetí objednávky musí následně prodávající spotřebiteli společně s potvrzením o přijetí objednávky zaslat i obchodní podmínky, nejlépe v .pdf formátu nebo jiném formátu tak, aby je nebylo možné následně měnit, a dále případně i návody a záruční listy, které se nově mají automaticky zasílat v digitální podobě.

Spotřebitel, jehož právo bylo nekalou obchodní praktikou dotčeno, může odstoupit od smlouvy do 90 dnů od uzavření nebo žádat přiměřenou slevu. Podnikateli rovněž hrozí vysoké pokuty.

Reklamace

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy spotřebitel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje a kontaktní údaje spotřebitele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

V případě vady může spotřebitel žádat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný. V takovém případě může prodávající odstranění vady vybraným způsobem odmítnout. Kupující může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud prodávající odmítl vadu odstranit nebo ji neodstranil, nebo pokud se vada objeví opakovaně nebo je vada podstatným porušením smlouvy nebo pokud je zjevné, že vada odstraněna nebude. Odstoupení není možné, je-li vada nevýznamná.

Právo z vadného plnění musí spotřebitel uplatnit nejpozději do 2 let od převzetí zboží, dochází však k prodloužení doby, po kterou musí prodávající prokázat, že vadu způsobil sám spotřebitel, a to ze 6 měsíců na 12 měsíců. Pokud se tedy vada výrobku projeví během prvních 12 měsíců od převzetí zboží, platí domněnka, že zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže prodávající prokáže opak, tedy to, že vadu způsobil sám spotřebitel. U zhotovení staveb, v případě že je objednatelem spotřebitel, pak tato domněnka vadnosti platí dokonce po dobu dvou let od převzetí stavby.

Provozovatelé e-shopů a další podnikatelé, kteří vstupují do obchodního vztahu se spotřebiteli, by tedy této novele měli věnovat zvýšenou pozornost a dát do souladu s novými ustanoveními veškeré své právní dokumenty včetně obchodních podmínek, a rovněž správně nastavit samotné e-shopy.

Mgr. Kristina Lošťáková

Přejít nahoru