Právě vyšlo: Vztah českého a unijního soutěžního práva

Právě vyšlo: Vztah českého a unijního soutěžního práva

Na soutěžní právo se v České republice specializuje jen málo právníků a každá nová publikace na toto téma tedy budí pozornost. Monografii našeho kolegy – člena týmu naší advokátní kanceláře – JUDr. Michala Petra, Ph.D. s názvem Vztah českého a unijního soutěžního práva vydalo koncem roku 2018 nakladatelství C. H. Beck.

Autor se v první řadě zaměřuje na otázku, zda je české soutěžní právo, obsažené především v zákoně o ochraně hospodářské soutěže, skutečně plně harmonizováno s právem unijním, které bylo jeho předobrazem. Jakkoliv se se obecně vychází z toho, že ano, dochází autor po podrobném porovnání nejen vlastní právní úpravy, ale zejména rozhodovací činnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), Evropské komise a českých i unijních soudů k závěru, že české a unijní soutěžní právo se v podstatných aspektech zřetelně liší; co je závažnější, k těmto odchylkám dochází i v nedávné době, ať už jde např. o důsledky zavedení nového zákona o odpovědnosti za přestupky nebo o praxi ÚOHS při vymezování osob, které tvoří jednoho soutěžitele. Publikace nejenže identifikuje takové rozdíly, ale rozebírá rovněž jejich praktické dopady a navrhuje řešení, které by mohlo vést k sjednocení českého a unijního práva.

Druhým tématem, kterému se tato nová publikace věnuje, je tzv. paralelní aplikace soutěžního práva, tj. posouzení téhož jednání současně podle soutěžního práva českého i unijního. Jakkoliv k paralelní aplikaci běžně dochází nejen v České republice, ale i ve většině ostatních členských států EU, autor s ohledem na její významné negativní dopady na soutěžitele – účastníky správního řízení argumentuje, aby byla tato praxe opuštěna.

Konečně zatřetí se publikace zaměřuje na to, za jakých podmínek jsou přípustná tzv. paralelní řízení, tedy souběžné vyšetřování téhož jednání (nebo jeho části) více soutěžními orgány, k čemuž v praxi ne zcela ojediněle dochází. Podrobně se zabývá judikaturou Soudního dvora Evropské unie i Evropského soudu pro lidská práva ve vztahu k zásadě ne bis in idem a dochází k závěru, že současná praxe, která paralelní řízení umožňuje, tuto zásadu porušuje.

Jakkoliv se jedná o publikaci, kterou autor vydal v rámci své akademické kariéry, jedná se především o knihu pro právní praxi, ať už advokáty, soudce nebo úředníky zabývající se hospodářskou soutěží. Vyhledává, třídí a uvádí do srozumitelného kontextu stovky rozhodnutí českých i unijních soutěžních orgánů, což ji činí mezi českými publikacemi naprosto unikátní.

Michal Filouš

Přejít nahoru