Fejeton o šestnáctce aneb ruka ruku myje

Fejeton o šestnáctce aneb ruka ruku myje

16 minut pro výpověď versus 1600 dní pro nic

Pouhých 16 minut předstírání práce je důvodem pro výpověď z pracovního poměru. Dlouhých 1600 dní je pro vrcholové státní zástupce a policisty jen dlouze přiměřená lhůta k procesnímu pin pongu pro neshledání, maskování a zastírání a umění se nevyjádřit k odpovědnosti protiprávního počínání jednoho státního zástupce z Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Ano, stále je možné se tvářit, že se nic nestalo, jen je potřeba vydržet, to státní zástupci (někteří konkrétní) umí velice dobře.

Dopisem zaměstnavatel sdělil zaměstnanci, že s ním rozvazuje pracovní poměr výpovědí podle ustanovení § 52 písm. g) zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Důvod k tomuto opatření spatřoval v tom, že, … zaměstnanec si dne 23. 12. 2016 nevyznačil v docházkovém listě předčasný odchod ze zaměstnání, vyznačil si odchod v 16.15 hod. a prokazatelně byl v 15.59 hod. mimo pracoviště na poštovním úřadu na ulici XY. Zaměstnanec minimálně 16 minut před skončením pracovní doby opustil pracoviště, aniž by tuto skutečnost vyznačil v docházkovém listě a zabýval se prokazatelně vlastními soukromými záležitostmi. Tímto svým jednáním porušil § 16 odst. 1 písm. g), odst. 2 písm. a), b), c) zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků. Dále tímto jednáním zaměstnanec získal na úkor zaměstnavatele výhodu (mzdu za práci, kterou nevykonal) a úmyslně docílil nezákonného snížení majetku zaměstnavatele.

Podle ustanovení § 16 odst. 2 zák. o úřednících je úředník povinen… b) plně využívat pracovní doby a pracovních prostředků k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně, hospodárně a včas pracovní úkoly, c) řádně hospodařit s prostředky svěřenými mu územním samosprávným celkem a střežit a ochraňovat jeho majetek před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy územního samosprávného celku.

Podle ustanovení § 301 písm. d) zák. práce jsou zaměstnanci povinni řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele.

Uvedené povinnosti, které patří k základním povinnostem zaměstnanců (úředníků), představují ve své obecnosti mravní imperativ kladený na každého zaměstnance, jenž ve svém obsahu znamená určitou míru loajality ve vztahu ke svému zaměstnavateli, a zároveň též i obecnou prevenční povinnost zaměstnance ve vztahu k majetku a oprávněným zájmům zaměstnavatele; jde o požadavek na určitou úroveň kvality chování zaměstnance. Zákon zde vedle povinností vyplývajících z právních předpisů a jiných předpisů vztahujících se k práci zaměstnance (§ 301 písm. c) zák. práce) ukládá zaměstnanci, aby celým svým chováním v souvislosti s pracovním vztahem nezpůsoboval zaměstnavateli škodu, ať už majetkovou nebo morální.

Do této kategorie je třeba zařadit i tzv. „úmyslné předstírání výkonu práce“, tedy situaci, kdy zaměstnanec využívá pracovní doby pro vyřízení soukromé záležitosti a ve vztahu k zaměstnavateli tuto činnost vykazuje jako odpracovanou dobu. Výpověď shledal Nejvyšší soud ČR za oprávněnou.

A těch 1600 dní, je to jen přibližný počet dnů, jak dlouho někteří státní zástupci umí dokonale předstírat, že jejich kolega nic nespáchal, ačkoli dostal konkrétní výslovný písemný pokyn něco udělat od svého nadřízeného, konkrétně od státního zástupce Nejvyššího státního zastupitelství. A ejhle, on nic neudělal a někteří státní zástupci se dokážou 1600 dní tvářit, že se nic nestalo, že to vyšumí, že se to zamete pod „hodně“ velký koberec. Vzkaz ode mě, já vydržím déle.

Krásné pondělí.

Přejít nahoru