Riziko uzavírání smluv s osobou omezenou ve svéprávnosti

Riziko uzavírání smluv s osobou omezenou ve svéprávnosti

Jak je již obecně známo, tak od roku 2012 v důsledku novely zákona o základních registrech nejsou data o omezení svéprávnosti uvedena v občanských průkazech. Tato právní úprava je zdůvodněna zejména tím, že takto uvedený údaj osobu omezenou na svéprávnosti společensky dehonestuje. Práva osoby omezené ve svéprávnosti jsou tímto chráněna do té míry, že pokud vám o tomto svém omezení z vlastní vůle nic neřekne, pak je toto pro vás prakticky nezjistitelné, jelikož do příslušných registrů, kde je možné zjistit omezení ve svéprávnosti určité osoby, není přístup obecně možný, což platí i pro notáře či advokáty. Tímto jsou však výrazně ohrožena práva všech ostatních, kteří s těmito osobami vstupují do právních vztahů.

Máme za to, že takovéto řešení je velice nešťastné a ohrožuje právní jistotu každého, kdo uzavírá s osobou omezenou na svéprávnosti jakoukoliv smlouvu, jelikož pokud se tato týká záležitosti, kterou omezený ve svéprávnosti nemůže vykonávat, pak je takováto smlouva považována od počátku jako absolutně neplatná, tzn. nezakládá jakákoliv práva a povinnosti.

Velkým nebezpečím je užití těchto osob jako tzv. „bílých koní“ při uzavírání smluv. Modelovým příkladem může být smlouva o zápůjčce, jejíž součástí bývají zpravidla i nejrůznější zajišťovací instituty. V případě, pokud půjčíte osobě omezené na svéprávnosti určitý finanční obnos, přičemž toto máte zajištěno např. směnkou, zástavním právem atp., pak na uvedené právní jednání se pohlíží jako na absolutně neplatné, tzn. nemáte smlouvu, nemáte směnku, nemáte zástavní právo, avšak stejně tak nemáte ani peníze, které již fakticky převzal váš dlužník omezený ve svéprávnosti. V takovém případě je velice složité získat poskytnutou zápůjčku zpět jak fakticky, tak i případně soudní cestou, jelikož osobám, které nejsou plně svéprávné i soudy poskytují v konkrétních případech zvláštní ochranu.

Závěrem tedy v případě, pokud si nejste jisti druhou smluvní stranou z hlediska její plné svéprávnosti, doporučujeme si od této vyžádat potvrzení z CZECH pointu, že není omezena na svéprávnosti, jelikož od nikoho jiného než od svého potencionálního smluvního partnera, se tuto informaci nedozvíte.

Přejít nahoru