Jsme advokátní kancelář pro úplný právní servis obchodních společností. Navíc se specializujeme na stavební a správní právo, veřejné zakázky a GDPR. Nabízíme řešení právních věcí, kterým věnujeme vysokou míru inovace a na něž hledíme s otevřenýma očima.

Jsme advokátní kancelář pro úplný právní servis obchodních společností. Navíc se specializujeme na stavební a správní právo, veřejné zakázky a GDPR. Nabízíme řešení právních věcí, kterým věnujeme vysokou míru inovace a na něž hledíme s otevřenýma očima.

Specializovaná advokátní kancelář

Jsme advokátní kancelář pro občanské, stavební a správní právo, veřejné zakázky a GDPR.  Obchodním společnostem poskytujeme plný právní servis. Nabízíme řešení právních věcí, kterým věnujeme vysokou míru inovace a na něž hledíme s otevřenýma očima.

Nadmíra právní regulace je v dnešní době na hranici přijatelnosti a s přemírou právní regulace je kvalita lidského žití v mnoha ohledech čím dál méně komfortní. Již se patrně nikdy nevrátí klidné doby zákonů, které byly v povědomí, lidé je dodržovali a nejen se podle nich chovali, ale řídili se i morálními pravidly. Stále více morálních principů se mění v tisíce slov různých právních předpisů. Právě proto nenabízíme řešení všech právních věcí, ale zejména těch, kterým v rámci své specializace věnujeme vysokou míru inovace a na které hledíme s otevřenýma očima. Jen tak můžeme nabídnout optimální řešení problémů pro splnění Vašich cílů.

Přečtěte si naše nejnovější odborná pojednání nebo případové studie...

Destrukce a demolice – posouzení okamžiku vzniku a zániku stavby

Nový občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., v platném znění, nabyl účinnosti 1. ledna 2014, avšak doposud jsem nezaznamenal změnu přístupu správních orgánů či soudů k okamžiku vzniku a zániku stavby.  Bohužel nový občanský zákoník se nevypořádal s pojmem „stavba“. Je tak nezbytné se zamyslet nad tím, zda by výklad vzniku a zániku stavby měl být zachován ve stejném pojetí v souladu s ustálenou judikaturou předchozího občanského zákoníku.

Postavení úřadů územního plánování ve světle novely stavebního zákona

Podle části čtyřicáté šesté nabývá zákon č. 225/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, účinnosti prvním dnem šestého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení, tedy dnem 1. ledna 2018.

Novela stavebního zákona přináší řadu klíčových změn, přičemž jednou z nich je výrazné posílení postavení úřadů územního plánování. Na obecních úřadech obcí s rozšířenou působností a na krajských úřadech jsou úřady územního plánování reprezentovány odbory zabývajícími se koncepcí a strategickým rozvojem.

Transparentnosti a konfliktní cíle soutěžního a zakázkového práva

Strategie směřující proti koluzivnímu jednání a proti korupci ve veřejném zadávání se musí vypořádat se zásadním rozporem: zatímco transparentnost tohoto procesu je pokládána za nepostradatelnou pro prevenci korupce, přehnaná a zbytečná transparentnost ve skutečnosti napomáhá vytváření a úspěšné implementaci bid rigging kartelů. Rozsah, v jakém je transparentnost žádoucím aspektem zadávacího procesu, proto záleží na konkrétních okolnostech, a může vyžadovat kompromis mezi strategiemi směřujícími k vyloučení koluzivního jednání a korupce (OECD, 2011).